Oferta

Zakres usług:

 • Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dokonywanie przeglądu stanowisk pracy i bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz przedstawienie propozycji usuwania tych zagrożeń.
 • Wykonywanie zadań służby BHP.
 • Opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Opracowywanie zakładowych zasad wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.
 • Udzielanie wstępnych  szkoleń (instruktaż  ogólny i stanowiskowy) w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 • Sporządzanie dokumentacji dot. wypadków w drodze do pracy oraz w drodze z pracy.
 • Opracowywanie szczegółowych programów szkoleń w dziedzinie bhp.
 • Organizacja szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Organizacja szkoleń okresowych na stanowisku :
  • robotniczym,
  • administracyjno – biurowy,
  • pracodawca,
  • kierujący pracownikami w formie instruktażu kursu samokształcenia kierowanego.
 • Opracowywanie charakterystyk stanowisk pracy.
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 • Dokonywanie oceny wydatku energetycznego na stanowisku pracy.
 • Opracowywania szczegółowych instrukcji dotyczących udzielanie pierwszej pomocy.
 • Opracowywania dokumentacji techniczno – ruchowych maszyn i urządzeń technicznych.
 • Opiniowanie maszyn i urządzeń pod kątem zgodności z polskimi normami w celu wydania deklaracji zgodności.
 • Opracowywania regulaminów pracy – uwzględniających specyfikę organizacji pracy w firmie.
 • Opracowywania regulaminów wynagradzania – uwzględniających specyfikę organizacji pracy w firmie.
 • Opracowywania regulaminów funduszu świadczeń socjalnych – uwzględniających specyfikę organizacji pracy w firmie.
 • Opracowywanie wykazów prac wzbronionych kobietom i młodocianym w ramach przygotowania zawodowego.
 • Opracowywanie wykazów prac wzbronionych oraz prac dozwolonych pracownikom młodocianym w celu przygotowania zawodowego.
 • Opracowywanie umów o odpowiedzialności indywidualnej lub współodpowiedzialności materialnej.

Oraz inne usługi z zakresu bhp lub ppoż, których nie ma na powyższej liście.